Audios

TUME ANUBHAVA RA

LO CHANDA MUHIN

HE GURU GOBINDA GOSAIN

JAGANNATHA HO BARE

SABU BELE KAHUTHIBU

AAHE NILAGIRI

SOBHA BADA SINGHARA

AHE PRABHU MAHABAHU

MU DAITAPATI

NAAURIA RE MOTE BAHINE

BADA DANDE MU DAKUCHI

BALI PARI MOTE

JAGATARA NATHA HE

JAGANNATHA HE TUMA

BHAKATI NAHIN

KAPILA BOLINA GAI SIE

SUNDARA TUME CHEERA

KALA SRIMUKHA HE

PRABHU KI SUNDARA DISHA

KAHIN GALE SHYAMAGHANA